Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf Tanis

Hoewel de informatie op de website van Autobedrijf Tanis met de grootst mogelijke zorgzaamheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kunnen wij geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. Autobedrijf Tanis behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Wij adviseren u dan ook uitdrukkelijk om de opties die voor u belangrijk zijn deze daadwerkelijk te controleren alvorens u tot de aankoop overgaat. Het is altijd mogelijk dat een getoonde optie per abuis is geplaatst. Wij streven er natuurlijk altijd na om de auto met bijbehorende opties uitvoerig voor adverteren te controleren.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Autobedrijf Tanis aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.